แพทย์หญิง ทิพากร เตชัสอนันต์

ชำนาญเฉพาะทาง: จักษุวิทยา-ต้อหิน
แผนกการรักษา: แผนกจักษุวิทยา