ยินดีต้อนรับสู่
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

พุทธศักราช 2536 เป็นหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแบบบูรณาการ ทั้งในด้านการรักษา การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครบวงจรแก่ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ข้างเคียง โดยโรงพยาบาลฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา มีเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจำเป็นต่อการตรวจและดูแลรักษาอย่างครบครัน เช่น เครื่องสวนหลอดเลือดแบบ 2 ระนาบ  (Biplane) ซึ่งสามารถสวนได้ทั้งหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง หรือหลอดเลือดอื่นๆ ตามร่างกาย เครื่องตรวจมวลกระดูกแบบ dexa เอ็กซเรย์ตรวจคอมพิวเตอร์ (CT Scan) ที่มีความละเอียดสูง 256Slices เครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ให้ภาพที่มีความคมชัดสูง (MRI 1.5 Tesla) เครื่องมือที่ใช้ในการส่องกล้องทุกระบบ เครื่องอัลตร้าซาวด์ระบบต่างๆ ที่มีความละเอียดสูง เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครื่องมือที่ใช้ตรวจหาพังผืดในตับ (Fibroscan) เป็นต้น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
รัตนาธิเบศร์ มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 133 เตียง

นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีเครื่องจัดยาอัตโนมัติ (Pharmacy Robot) มาให้บริการผู้ป่วยใน เพื่อรักษาคุณภาพยา ป้องกันการปนเปื้อน และเพิ่มความถูกต้องปลอดภัยในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยในทุกราย มีระบบการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Total Lab Automation; TLA) โดยการใช้เทคโนโลยีIntegrate รายการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติครบวงจร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 300,000 คนต่อปี นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการตรวจรักษาครบทุกด้าน ทุกสาขาทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์กุมารเวช ศูนย์สูติ-นรีเวช ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ตา ศูนย์หู-คอ-จมูก ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์เคมีบำบัด ศูนย์รังสีวินิจฉัย เป็นต้น ซึ่งทุกบริการของโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันกำกับ มาตรฐานทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มาใช้บริการทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าบริการทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล

โรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย