รางวัลโรงพยาบาลคุณภาพ

รางวัลและการรับรอง
Awards & Accreditations

การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับและแสดงถึงคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้คะแนนสูงถึง 97% ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563

Joint Commission International (JCI) คือ การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยการดูแลผู้ป่วย โดยมาตรฐานของ JCI มีความเป็นสากลอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดทำและปรับปรุง กระบวนการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งมีการกำกับดูแลอย่างรัดกุมโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเชิญจากแต่ละทวีปทั่วโลก นอกจากนั้นมาตรฐานยังได้รับการประเมินโดยบุคคลต่างๆ ทั่วโลก ได้รับการพิจารณาโดยสภาที่ปรึกษาของ JCI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพสาขาต่างๆ

 

การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Kasemrad International Hospital Rattanatibeth

ได้รับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

Was awarded International Standard Certification from JCI, United States on November 21st, 2021.

 

Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award ประจำปี 2023 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award หรือรางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีว่า โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลได้รับความไว้วางใจอย่างยิ่งจากผู้ใช้บริการในด้านการตรวจสุขภาพ

 

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย Thailand Medical Technology Standard: 2022 หรือ Laboratory Accreditation; LA

 

เป็นการรับรองมาตรฐานภายในประเทศ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ เช่น โลหิตวิทยา วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยาและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะงานคล้ายกับงานที่กล่าว ข้างต้น หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทข้อกำหนด กฎหมายและสภาวะการณ์ภายในประเทศ

 

Accreditation No. 4325/66

ISO15189:2012 and ISO15190:2020

ฃมาตรฐาน ISO15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2020 ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการลงนามยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับองค์การระหว่างประเทศ Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ  ทำให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย

 

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีคุณภาพทั้งระบบบริหารและวิชาการ ที่สามารถให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ การรับรองดำเนินการโดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และขอขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับตรวจสุขภาพคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ลำดับที่ 23 รับตรวจสุขภาพคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศในทุกกรณี ยกเว้นกรณีเดินทางไปทำงานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย รัฐอิสราเอล เนการาบรูไนดารุสซาลาม ไต้หวัน และมาเลเซีย และได้รับรองตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จนได้รับ Lab Diamond Award จากกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์

MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6   โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA  ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาล อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดการเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา

รางวัล  Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards ประจำปี 2019-2020 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร ประจำปี 2019-2020 โดยกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่มาใช้บริการ

 

รางวัล Brilliance in Acts of Health Care ประจำปี 2019 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล TOP PEOPLE OF THE YEAR 2019 รางวัลบุคคลชั้นนำแห่งปีด้านการดูแลสุขภาพ โดย BRILLIANT STAR WORLD CLASSIC AWARD

รางวัล Top 10 People’s Choice Awards Thailand ประจำปี 2016 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล รับรางวัล Top 10 People’s Choice Awards Thailand ประจำปี 2016 รางวัลการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds

Accessibility Tools