รางวัลโรงพยาบาลคุณภาพ

รางวัลและการรับรอง
Awards & Accreditations

การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นเเนล รัตนาธิเบศร์  ได้การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับและแสดงถึงคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล

Joint Commission International (JCI) คือ การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยการดูแลผู้ป่วย โดยมาตรฐานของ JCI มีความเป็นสากลอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดทำและปรับปรุง กระบวนการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งมีการกำกับดูแลอย่างรัดกุมโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเชิญจากแต่ละทวีปทั่วโลก นอกจากนั้นมาตรฐานยังได้รับการประเมินโดยบุคคลต่างๆ ทั่วโลก ได้รับการพิจารณาโดยสภาที่ปรึกษาของ JCI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพสาขาต่างๆ

 

การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นเเนล รัตนาธิเบศร์  ได้การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับและแสดงถึงคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล

Joint Commission International (JCI) คือ การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยการดูแลผู้ป่วย โดยมาตรฐานของ JCI มีความเป็นสากลอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดทำและปรับปรุง กระบวนการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งมีการกำกับดูแลอย่างรัดกุมโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเชิญจากแต่ละทวีปทั่วโลก นอกจากนั้นมาตรฐานยังได้รับการประเมินโดยบุคคลต่างๆ ทั่วโลก ได้รับการพิจารณาโดยสภาที่ปรึกษาของ JCI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพสาขาต่างๆ

Accreditation No. 4325/66    ISO15189:2012 and ISO15190:2020

มาตรฐาน ISO15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2020 ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการลงนามยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับองค์การระหว่างประเทศ Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ  ทำให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย

 

ISO 15189:2012 (Medical Laboratories-requirements for quality and competence) เป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าได้ส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ

 

ISO 15190:2020 (Medical laboratories — Requirements for safety) เป็นมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-safety) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในความปลอดภัยในการรับบริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

Accreditation No. 4325/66    ISO15189:2012 and ISO15190:2020

มาตรฐาน ISO15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2020 ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการลงนามยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับองค์การระหว่างประเทศ Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ  ทำให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย

 

ISO 15189:2012 (Medical Laboratories-requirements for quality and competence) เป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าได้ส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ

 

ISO 15190:2020 (Medical laboratories — Requirements for safety) เป็นมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio-safety) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในความปลอดภัยในการรับบริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย Thailand Medical Technology Standard: 2022  หรือ Laboratory Accreditation ; LA

เป็นการรับรองมาตรฐานภายในประเทศ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ เช่น โลหิตวิทยา วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  จุลชีววิทยาคลินิก  ปรสิตวิทยา  พิษวิทยา  นิติวิทยาศาสตร์  ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์  เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์  การทดสอบทางสรีรวิทยาและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะงานคล้ายกับงานที่กล่าว ข้างต้น หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทข้อกำหนด กฎหมายและสภาวะการณ์ภายในประเทศ 

 

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย Thailand Medical Technology Standard: 2022

หรือ Laboratory Accreditation ; LA

เป็นการรับรองมาตรฐานภายในประเทศ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์ เช่น โลหิตวิทยา วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  จุลชีววิทยาคลินิก  ปรสิตวิทยา  พิษวิทยา  นิติวิทยาศาสตร์  ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์  เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์  การทดสอบทางสรีรวิทยาและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะงานคล้ายกับงานที่กล่าว ข้างต้น หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทข้อกำหนด กฎหมายและสภาวะการณ์ภายในประเทศ 

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีคุณภาพทั้งระบบบริหารและวิชาการ   ที่สามารถให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ  การรับรองดำเนินการโดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   และขอขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  ประกาศกรมการจัดหางาน  เรื่อง การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับตรวจสุขภาพคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ  ลำดับที่ 23 รับตรวจสุขภาพคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศในทุกกรณี  ยกเว้นกรณีเดินทางไปทำงานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  รัฐอิสราเอล  เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ไต้หวัน  และมาเลเซีย  และได้รับรองตั้งแต่ปี 2543   จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  จนได้รับ Lab Diamond Award จากกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีคุณภาพทั้งระบบบริหารและวิชาการ   ที่สามารถให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ  การรับรองดำเนินการโดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   และขอขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  ประกาศกรมการจัดหางาน  เรื่อง การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับตรวจสุขภาพคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ  ลำดับที่ 23 รับตรวจสุขภาพคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศในทุกกรณี  ยกเว้นกรณีเดินทางไปทำงานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  รัฐอิสราเอล  เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ไต้หวัน  และมาเลเซีย  และได้รับรองตั้งแต่ปี 2543   จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  จนได้รับ Lab Diamond Award จากกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์  ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์  “MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6″

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6   โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA  ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาล อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดการเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา

“รางวัล “MEA ENERGY AWARDS”  ถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ที่ได้รับรางวัลนี้อีกครั้ง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการรักษาคุณภาพและความใส่ใจต่อการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้อาคารของโรงพยาบาลฯ ยังเป็นอาคารที่ได้มาตรฐานในการประหยัดพลังงานมาโดยตลอด

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์  ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์  “MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6″

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6   โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA  ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาล อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดการเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา

“รางวัล “MEA ENERGY AWARDS”  ถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ที่ได้รับรางวัลนี้อีกครั้ง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการรักษาคุณภาพและความใส่ใจต่อการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้อาคารของโรงพยาบาลฯ ยังเป็นอาคารที่ได้มาตรฐานในการประหยัดพลังงานมาโดยตลอด