วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เป็นโรงพยาบาลเอกชน ผู้นำในการให้บริการสุขภาพในเขตวงแหวนตะวันตก
(West Gate) ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้
มาตรฐานแห่งชาติผู้รับบริการมีความเชื่อมือและไว้วางใจ

วิสัยทัศน์ Vision

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์เป็นโรงพยาบาลเอกชน ผู้นำในการให้บริการสุขภาพในเขตวงแหวนตะวันตก
(West Gate) ของกรุงเทพมหานครภายใต้มาตรฐานแห่งชาติผู้รับบริการมีความเชื่อมือและไว้วางใจ

พันธกิจ Mission

ให้การดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล
เพื่อความเป็นเลิศด้านการรักษาและการให้บริการ
สร้างองค์กรที่มุ่งเน้นสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ
สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและพนักงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)

ค่านิยมขององค์กร

K I I H H

K Knowledge Management พาเรียนรู้
(ความรู้ HA/JCI)

I Integrated Digital Information for International Standard การบูรณาการข้อมูล
(การใช้งานระบบ SSB)

I Integrity and Honesty ความซื่อสัตย์สุจริต

H Hospitality การให้บริการที่ดี

H High Quality and Safety โรงพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย