ผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาล

Image

นพ. สุรพันธ์ ทวีวิกยการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Image

พญ. สุพจนี หัถพรสวรรค์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Image

นพ. อนุกูล องอาจวาณิชย์

ผู้อำนวยการแพทย์

Image

พว. นนทพร กลมดวง

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

Image

พว. ณัฐชยา วุฒิมาปกรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลยุทธ์และธุรกิจการแพทย์ต่างประเทศ

Image

คุณ นิตยา เจริญมี

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานกลาง

Image

ภญ. ฉัตรกมล ปลัดสิงห์

ผู้อำนวยการระบบยา

Image

คุณ โตพล กมลรัตน์

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ