แพทย์หญิง สุธิดา กฤษณาวารินทร์

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-ทั่วไป
แผนกการรักษา: แผนกกุมารเวชกรรม