นายแพทย์ พรเศก ตันอนุชิตติกุล

ชำนาญการพิเศษ : โสต ศอ นาสิก - โสตประสาทวิทยา
แผนกการรักษา : แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา