แพทย์หญิง มันฑนา สุวรรณสาร

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม