แพทย์หญิง ขวัญหทัย เขมะประสิทธิ์

ชำนาญการพิเศษ : กุมารเวชกรรม-ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
แผนกการรักษา : แผนกกุมารเวชกรรม