แพทย์หญิง ดวงพร ธนูถนัด

ชำนาญเฉพาะทาง: วิสัญญีวิทยา-ทั่วไป
แผนกการรักษา: แผนกวิสัญญีวิทยา