นายแพทย์ ชลทรัพย์ แชมาร์

ชำนาญการพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกัน
แผนกการรักษา : แผนกตรวจสุขภาพ