นายแพทย์ ไชยพร เอื้อชีวกุล

ชำนาญการพิเศษ : สูติ-นรีเวชกรรม ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม