นายแพทย์ อรรณพ อรวงศ์ไพศาล

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-โรคข้อและรูมาติสซั่ม
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม