แพทย์หญิง สุธิดา กฤษณาวารินทร์

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-ทั่วไป แผนกการรักษา: กุมารเวชกรรม

นายแพทย์ ณัฐวุฒิ  โพธิ์ทอง

ชำนาญเฉพาะทาง: ศัลยกรรม-การผ่าตัดล่องกล้อง แผนกการรักษา: แผนกศัลยกรรม

แพทย์หญิง กานต์ธิดา ศุขเจริญ

ชำนาญเฉพาะทาง: รังสีวิทยา-รังสีวินิจฉัย แผนกการรักษา: รังสีวิทยา

แพทย์หญิง ดวงพร ธนูถนัด

ชำนาญเฉพาะทาง: วิสัญญีวิทยา-ทั่วไป แผนกการรักษา: วิสัญญีวิทยา

นายแพทย์ ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์

ชำนาญเฉพาะทาง: รังสีวิทยา-ทั่วไป แผนกการรักษา: รังสีวิทยา

แพทย์หญิง ธนวรรณ เกตุจรัส

ชำนาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แผนกการรักษา: อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นายแพทย์ ชลทรัพย์  แชมาร์

ชำนาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์การป้องกัน แผนกการรักษา: ตรวจสุขภาพ

แพทย์หญิง ทิพากร เตชัสอนันต์

ชำนาญเฉพาะทาง: จักษุวิทยา-ต้อหิน แผนกการรักษา: จักษุวิทยา

แพทย์หญิง ชลลดา วังวรัญญู

ชำนาญเฉพาะทาง: จักษุวิทยา-ทั่วไป แผนกการรักษา: จักษุวิทยา

นายแพทย์ ฐากูร วิริยะชัย

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-โรคติดเชื้อ แผนกการรักษา: กุมารเวชกรรม