แพทย์หญิง วรรณวิสาข์ ทับเปรื่อง

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-ทั่วไป
แผนกการรักษา: แผนกกุมารเวชกรรม