นายแพทย์ วรวุฒิ บูรณะเลิศไพศาล

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม - ไต
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม