นายแพทย์เกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ

อายุรกรรม-หัวใจ

ชำนาญเฉพาะทาง: อายุรกรรม-หัวใจ
แผนกการรักษา: แผนกอายุรกรรม