นายแพทย์ ยงยศ ปลื้มจิตติกุล

อายุรกรรม-ประสาท

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-ประสาท
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม