นายแพทย์ วุฒิชัย พนาวรางกูร

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-หัวใจ
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม