นายแพทย์ วิโรจน์ ตันติโกสุม

ชำนาญการพิเศษ : อายุรกรรม-การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
แผนกการรักษา : แผนกอายุรกรรม