แพทย์หญิง วรางคณา ว่องมงคล

ชำนาญการพิเศษ : สูติ-นรีเวชกรรม ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกสูติ-นรีเวชกรรม