แพทย์หญิง ธนิตนันท์ ภาปราชญ์

กุมารเวชกรรม (ภูมิแพ้)

ชำนาญเฉพาะทาง: กุมารเวชกรรม-ประสาท
แผนกการรักษา: แผนกกุมารเวชกรรม