นายแพทย์ ศิณภคินท์ อิทธิเมฆินทร์

ชำนาญการพิเศษ : รังสีวิทยา-ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกรังสีวิทยา