แพทย์หญิง ศากุน มงคลเนาวรัตน์

ชำนาญการพิเศษ : รังสีวิทยา-ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
แผนกการรักษา : แผนกรังสีวิทยา