นายแพทย์ ภีรฉัตร โตศิริพัฒนา

ชำนาญการพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก-มือและจุลยศัลยศาสตร์
แผนกการรักษา : แผนกศัลยกรรมกระดูก