แพทย์หญิง เบญจมาศ กิจนิธี

ชำนาญการพิเศษ : สูติ-นรีเวชกรรม-การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
แผนกการรักษา : สูติ-นรีเวชกรรม