แพทย์หญิง เอื้อกานต์ ทนานใหญ่

สูติ-นรีวิทยา (เวชศาสตร์การเจิญพันธ์)

ชำนาญการพิเศษ : สูติ-นรีเวชกรรม เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
แผนกการรักษา : สูติ-นรีเวชกรรม