นายแพทย์ อมเรศ ตาลเศวต

ชำนาญการพิเศษ : รังสีวิทยา-ทั่วไป
แผนกการรักษา : แผนกรังสีวิทยา