ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกพัฒนาการเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกพัฒนาการเด็ก เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาในด้านการพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและได้รับความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้อง ไปปฏิบัติ เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง

ดาวน์ซินโรมคืออะไร จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราเป็นหรือไม่

ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของโครโมโซม เด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีศีรษะค่อนข้างเล็ก แบน และตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน ปากเล็ก ลิ้นมักยื่นออกมา ตัวค่อนข้างเตี้ย มือสั้น มักมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หรือโรคลำไส้อุดตันตั้งแต่แรกเกิดและภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและปัญหาหลักคือ ภาวะปัญญาอ่อน
ความผิดปกติของโครโมโซมคือ มีโครโมโซมเกินไป 1 แท่ง เป็นโครโมโซมคู่ที่ 21 ปกติต้องมีแค่ 2 แท่ง ที่เกิดกับเด็กกลุ่มดาวน์ จะมีโครโมโซมเป็น 3 แท่ง คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้ตรวจคัดกรองภาวะกลุ่มดาวน์ซิน(โดรมเพื่อเตรียมใจและเตรียมตัวเลี้ยงดูเด็กที่เป็นภาวะนี้ เด็กที่จะเกิดภาวะดาวน์ซินโรมไม่จำกัดเชื้อชาติ สังคมและฐานะหรือแม้แต่อายุมารดาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะ
โดยส่วนใหญ่ค๔สามี-ภรรยาที่มีบุตรในตอนอายุมากมักเสี่ยงที่จะได้ลูกเป็นดาวน์ซินโดรมซี่งแพทย์จะแนะนำให้ตรวจน้ำคร่ำ และชิ้นเนื้อของทารก เพื่อให้รู้ว่าทารกในครรภ์เป็นดาวน์ซินโดรมหรือไม่ ทว่านี้วิธีนี้สามารถทำได้เมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 16 – 20 สัปดาห์ ซึ่งอาจช้าและสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณแม่แถมยังเสี่ยงแท้งบุตรแม้จะมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้น้อยก็ตาม

การตรวจทางเลือกใหม่ ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง เพื่อตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
วิธีล่าสุดที่นักวิจัยในยุโรปนำเสนอผ่านวารสารทางการแพทย์บอกว่า การตรวจเลือดของมารดาสามารถบอกได้ว่าทารกในครรภ์เป็นดาวน์ซินโดรมหรือไม่เพราะในกระแสเลือดของมารดาสามารถตรวจหาระดับสารชีวเคมีต่างๆที่สร้างจากทารก ซึ่งสามารถนำมาประเมินได้ว่าหญิงตั้งครรภ์รายใดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่ลูกจะเกิดภาวะดาวน์ซินโดรม โดยไม่ต้องทำหัตถการที่เสี่ยง เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตัดชิ้นเนื้อรก หรือการดูดเลือดออกจากสายสะดือภายในมดลูกนั่นเอง ซึ่งมีหลายวิธีดังนี้
1. Nifty test (Non-invasive Trisomy test) นวัตกรรมใหม่ในการตรวจคัดกรองทารกดาวน์ซินโดรมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ “DNA อิสระ” ของทารกซึ่งอยู่ในเลือดของคุณแม่ตั้งครรภ์ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ถึง 98%
2. Integrated screen การตรวจเลือดมารดา 2 ครั้ง ของช่วงอายุครรภ์ คือช่วงอายุครรภ์ 10 – 14 สัปดาห์ และช่วงอายุ 15 – 18 สัปดาห์ เป็นการตรวจสารชีวเคมีคนละชนิด ร่วมกับอัลตร้าซาวด์วัดความหนาของต้นคอทารก ในไตรมาสแรก (First Trimester Screening) ซึ่งจะทราบผลหลังจากเจาะเลือดครั้งที่สอง สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ถึง 94 – 96%
3. Quadruple test การตรวจเลือดมารดา 1 ครั้ง ของช่วงอายุครรภ์ คือช่วงอายุครรภ์ 15 – 18 สัปดาห์ โดยดูสารชีวเคมี สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ถึง 74 – 81%

แนวทางการช่วยเหลือโดยครูการศึกษาพิเศษ

  • ให้การส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็กตามพัฒนาการที่พึงประสงค์ในแต่ละช่วงวัย
  • ประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
  • ฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และถูกต้องเหมาะสม
  • วางแผน และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล
  • ช่วยเหลือและแก้ปัญหาทางด้านการเรียนพื้นฐาน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านทักษะการอ่าน (Dyslexia) ด้านทักษะการเขียน (Dysgraphia) ด้านทักษะคณิตศาสตร์ (Dyscalculia)
  • ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างเต็มที่
  • จัดทำใบความรู้ ใบงาน และสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน
  • ทำการประเมินผลการเรียนไปพร้อม ๆ กับการปรับบทเรียน เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ สนับสนุนให้เด็กสามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความรู้ และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
  • ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองกับเด็ก ว่าควรให้การส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในด้านใดบ้าง เช่น ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านการสื่อความหมาย และการใช้ภาษา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การดูแล
ห้องฝึกพัฒนาการ

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกพัฒนาการเด็ก : 02-594-0020-65 ต่อ 1330


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ