ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกพัฒนาศักยภาพเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

แผนกพัฒนาศักยภาพเด็ก บริการให้คำปรึกษา และคัดกรอง เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม และพัฒนาการ หากลูกของคุณมีปัญหา เช่น สมาธิสั้น , ออทิสติก , พูดช้า , มีปัญหาการเรียน , เก็บตัว , ดื้อ , ซน , ปัญหาด้านพฤติกรรมสังคม โดยกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม จะประเมินพัฒนาการของลูก และให้คำปรึกษาแก่คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดู หากเด็กคนใดมีพัฒนาการและพฤติกรรมไม่สมวัย มีปัญหาด้านการเรียน หรือมีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึงเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านพัฒนาการ กระตุ้นพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัย โดย นักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

ทางคลินิกพัฒนาการเด็กมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การดูแลรักษา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขให้การดูแลเด็กๆ ทุกคน ทั้งที่เป็นเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและพฤติกรรมดังนี้

1. เด็กปกติซึ่งมีพัฒนาการสมวัยอยู่แล้ว แพทย์เฉพาะทางของคลินิกพัฒนาการเด็กจะสามารถวัดความถนัดของเด็กและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูที่เหมาะกับพื้นอารมณ์และความถนัดตามแต่ละช่วงวัยของเด็กแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน จะช่วยให้เด็กๆ เก่งอย่างมีความสุข และสามารถเติบโตเผชิญกับโลกกว้างด้วยตนเองได้ในอนาคต

2. เด็กซึ่งผู้ปกครองสงสัยว่ามีความผิดปกติด้านพัฒนาการหรือพฤติกรรม ในปัจจุบันคลินิกพัฒนาการเด็ก มีแพทย์เฉพาะทางของคลินิกพัฒนาการเด็ก ได้แก่
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Child and adolescent psychiatrist)

  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental and Behavioral pediatrician)
  • นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานด้วยได้แก่
  • นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Psychologist) ซึ่งทำฝึกการเล่นเพื่อการบำบัดบำบัด (Play therapy)
  • นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)
  • นักแก้ไขการพูด (Speech-language pathologist , Speech therapist)
  • ครูการศึกษาพิเศษ (Special educator)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

กระตุ้นพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัย โดย นักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

สถานที่ & ติดต่อ

เปิดให้บริการ วันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 19.00 น. ณ แผนกพัฒนาศักยภาพเด็ก ชั้น 3 ติดต่อนัดล่วงหน้าได้ที่ คุณวิมล : 081-457-5494


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ