ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

แผนกจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก เล็งเห็นความสำคัญ ของการดูแลและรักษา ผู้ป่วย ด้านจิตใจ ผู้ป่วยทางจิต ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการรับปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ บริการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพจิตแก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งยังได้มุ่งเน้นกระบวนการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตมาดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักอาชีวบำบัด นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ มาร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิต กับครอบครัว และสังคมได้ 

 

ซึ่งจำแนกรูปแบบการรักษาออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่

  1. จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
  2. จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  3. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

นักจิตวิทยา

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก : 02-5940020-65 ต่อ 1178 (แผนกจิตเวชทั่วไป),1330 (แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ