ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม ทางเดินอาหารและตับ

G.I &Liver Center ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มีความมุ่งมั่น ในการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนใน จังหวัด นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบวงจร จากแพทย์ผู้เชียวชาญ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี การให้บริการของศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ แห่งโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์  เปิดให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

1.  การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (gastroscopy)
เป็นการส่องกล้องตรวจตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น และบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหารฉับพลัน ด้วยการส่องกล้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 2. การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง (colonoscopy)
เป็นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ จากทวารหนักจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น เพื่อบริการรักษาผู้ป่วยโรคลำไส้ใหญ่ และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

3. การส่องกล้องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (endoscopic retrograde cholangiopancreatography: ERCP)
เป็นการส่องกล้องตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

4. การส่องกล้องอัลตราซาวด์ (endoscopic ultrasonography: EUS)
เป็นการส่องกล้องตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน และรอยโรคใต้ชั้นผิวในระบบทางเดินอาหาร

5. การส่องกล้องลำไส้เล็กด้วยกล้องลูกโป่งคู่ (double balloon endoscopy: DBE)
เป็นการส่องกล้องตรวจลำไส้เล็ก และการตรวจลำไส้เล็กด้วยการกลืนกล้องแคปซูล (video capsule endoscopy)

6. การตรวจตับด้วย  (Liver elastography)
เพื่อวัดปริมาณไขมันและพังผืดในตับ

7. การตรวจการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร และการตรวจวัดระดับกรดในหลอดอาหาร
นอกจากนี้ยังมีหัตถการพิเศษอย่างอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น POEM, ESD, Laser lithotripsy เป็นต้น


การบริการทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ อาทิ เช่น
1.1โรคกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
1.2โรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ (GERD: Gastroesophageal Reflux Disease)
1.3โรคลำไส้อักเสบ (Colitis)
1.4โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)
1.5โรคมะเร็งลำไส้ (Colon Cancer)
1.6โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
1.7โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis)
1.8โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
1.9โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
1.10ท้องเสีย (Gastroenteritis)
1.11ท้องผูก (Constipation)
1.12โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)
1.13โรคมะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangio-Carcinoma)
1.14โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)


การบริการของเรา

•บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
•ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
• ตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
• ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
• ตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง
• ตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
• ตรวจทวารหนักโดยการส่องกล้อง
• ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy)
• ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
• ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobactor Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)
• หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic
• ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)
• ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง (Therapeutic ERCP)
• หัตถการสำหรับถ่ายเทน้ำดี (Stent Insertion)
• ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี
• ตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบทุกชนิด
• ตรวจวินิจฉัยโรคตับแข็ง (Cirrhosis)
• ตรวจรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ (Fatty liver)
• ตรวจรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreastitis)
• ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gall Stone)
• การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับและการห้ามเลือดที่ออกจากทางเดินอาหารแบบเฉียบพลัน (Endoscopic Variceal Treatment)
• การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• การตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
• ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
• ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
• ตรวจส่องกล้องสลายนิ่วในทางเดินน้ำดี
• การผ่าตัดส่องกล้องตัดถุงน้ำดี

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ: 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ