ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกระงับปวด โดยวิสัญญีแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative medicine department)
เป็นศูนย์ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งได้ให้บริการในเรื่อง
• pain service ให้บริการด้านการจัดการความปวด ทั้งการเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน หลังการผ่าตัดและการเจ็บปวดแบบเรื้อรัง
palliative care service ให้การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยที่มีโรคคุกคามต่อชีวิตและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยโรค ไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและไม่ใช่โรคมะเร็ง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายหรือตับวาย เป็นต้น นอกจากนี้มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษาในรักษาพยาบาล
ทีมบุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์
•วิสัญญีแพทย์
•แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
•พยาบาลประสานงานด้าน Palliative Medicine

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

เครื่องให้ยาแก้ปวดแบบผู้ป่วยสามารถควบคุมเองได้

สถานที่ & ติดต่อ

ห้องผ่าตัด ชั้น4 : 02-5940020-65 ต่อ 1496


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ