ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่ให้บริการแบบบูรณาการด้านการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครและรอยต่อ จังหวัดใกล้เคียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย ได้แก่

MRI 1.5 Tesla Digital Mammogram Colonoscopy ERCP Laparoscopy
CT SCAN 256 Slices Ultra-sonogram Arthroscopy X-Ray C-Arm

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 400 เตียง โดยมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจในการรับส่งต่อ และมีโรงพยาบาลระดับ Tertiary Care อีก 1 สาขาในชื่อ โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล (WMC) โดยปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย โรงพยาบาลจำนวน 12 สาขาอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลของ บริษัท บางกอก เชน ฮอทปิทอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในชื่อ Bangkok Chain Hospital Co., Ltd. (BCH) และโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ผู้นำในการให้บริการสุขภาพในเขตวงแหวนตะวันตก (Westgate) ของกรุงเทพมหานครภายใต้มาตรฐานแห่งชาติ ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ในปี 2561

พันธกิจ

- ให้การดูแลรักษาพยาบาลองค์รวม (กาย จิต อารมณ์ สังคม)

- สร้างองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า ในการรักษาลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

- ให้การดูแลรักษาอย่างคลอบคลุม 4 มิติ (รักษาป้องกัน ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริมสุขภาพ)

- สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย

ค่านิยม

ค่านิยม ขององค์กรเป็นคำย่อที่เรียกว่า KASEMRAD

K

พาเรียนรู้

Knowledge Friendly Culture
มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

A

ผู้รับผล

Attitude to Health promotion
มีความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้รับ และผู้ให้บริการ

S

คนทำงาน

Staff Focus
การให้ความสำคัญทั้งในระดับบุคคล และ ระดับทีม

E

คนทำงาน

Ethic & Professional
จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

M

คนทำงาน

Responsility to community
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

R

ผู้รับผล

Responsility to community
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

A

การพัฒนา

Approach by fact
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล สถิติต่างๆ

D

ทิศทำงาน

Directional Oriented Leadership
การนำองค์กรอย่างมีทิศทางรางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มากด้วยคุณภาพ อาทิเช่น
 • HA Re-Accreditation Thaialnd โดย สถาบันรับรองคุณภาพแห่งประเทศไทย (สรพ.)
 • Eco-Hospital Award 2555
 • รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.) BS OHSAS 18001
 • รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.) TIS18001
 • รับรองมาตรฐานศูนย์ล้างไต โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 • รับรองมาตรฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิทยาศาสตร์ ปี 2556
 • รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LAB) สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่สามารถตรวจคนงานไปทำงานต่างประเทศ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • รางวัลคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LAB) ความเป็นเลิศด้านคุณภาพระดับเพชร Diamond Award ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2556
 • รางวัลโรงพยาบาลในดวงใจ ประกันสังคม ปี 2554
 • รางวัลสถานประกอบการต้นแบบ (ประกันสังคม)
 • รางวัลอันดับหนึ่งประเทศไทย ความแม่นยำผลตรวจทางเคมี ปี 2554
 • รางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awads 2016
 • รางวัล Certificate Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015
 • รางวัล Gold Award จาก AIA ในปี 2554
 • รางวัล The Winner of BCH 2013-2016