ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่ให้บริการแบบบูรณาการด้านการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครและรอยต่อ จังหวัดใกล้เคียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย ได้แก่

MRI 1.5 Tesla Digital Mammogram Colonoscopy ERCP Laparoscopy
CT SCAN 256 Slices Ultra-sonogram Arthroscopy X-Ray C-Arm

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 400 เตียง โดยมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจในการรับส่งต่อ และมีโรงพยาบาลระดับ Tertiary Care อีก 1 สาขาในชื่อ โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล (WMC) โดยปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย โรงพยาบาลจำนวน 12 สาขาอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลของ บริษัท บางกอก เชน ฮอทปิทอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในชื่อ Bangkok Chain Hospital Co., Ltd. (BCH) และโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่น รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่น อรัญประเทศ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่น เวียงจันทร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ผู้นำในการให้บริการสุขภาพในเขตวงแหวนตะวันตก (West Gate) ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรฐานแห่งชาติผู้รับบริการมีความเชื่อมือและไว้วางใจ

พันธกิจ

- ให้การดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศด้านการรักษาและการให้บริการ

- สร้างองค์กรที่มุ่งเน้นสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ

- สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและพนักงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)

- ให้การบริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ค่านิยม

ค่านิยมขององค์กรเป็นคำย่อ KIIHH
K Knowledge Management พาเรียนรู้ (ความรู้ HA/JCI)
I Integrated Digital Information for International Standard การบูรณาการข้อมูล (การใช้งานระบบ SSB)
I Integrity and Honesty ความซื่อสัตย์สุจริต
H Hospitality การให้บริการที่ดี
H High Quality and Safety โรงพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย

K

พาเรียนรู้

Knowledge Management
(ความรู้ HA/JCI)

I

การบูรณาการข้อมูล

Integrated Digital Information for International Standard
(การใช้งานระบบ SSB)

I

ความซื่อสัตย์สุจริต

Integrity and Honesty

H

การให้บริการที่ดี

Hospitality

H

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย

High Quality and Safety

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ได้รับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

รางวัลแห่งความสำเร็จ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มากด้วยคุณภาพ อาทิเช่น
 • HA Re-Accreditation Thaialnd โดย สถาบันรับรองคุณภาพแห่งประเทศไทย (สรพ.)
 • Eco-Hospital Award 2555
 • รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.) BS OHSAS 18001
 • รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.) TIS18001
 • รับรองมาตรฐานศูนย์ล้างไต โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 • รับรองมาตรฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิทยาศาสตร์ ปี 2556
 • รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LAB) สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่สามารถตรวจคนงานไปทำงานต่างประเทศ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • รับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI สหรัฐอเมริกา ปี 2563
 • รางวัลคุณภาพห้องปฏิบัติการ (LAB) ความเป็นเลิศด้านคุณภาพระดับเพชร Diamond Award ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2556
 • รางวัลโรงพยาบาลในดวงใจ ประกันสังคม ปี 2554
 • รางวัลสถานประกอบการต้นแบบ (ประกันสังคม)
 • รางวัลอันดับหนึ่งประเทศไทย ความแม่นยำผลตรวจทางเคมี ปี 2554
 • รางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awads 2016
 • รางวัล Certificate Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015
 • รางวัล Gold Award จาก AIA ในปี 2554
 • รางวัล The Winner of BCH 2013-2016