ปอดอัก เสบป้องกันได้

โรคปอดอักเสบจัดเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ร้ายแรงแบบเฉียบพลัน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและมีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากปอดอักเสบสูงมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย